VARIM- dricksvattenutredningen tar flera steg i rätt riktning

28.4.2016 13:55  
Vattenreningindustrins branschorgan VARIM välkomnar den dricksvattenutredning som nu lagts fram till regeringen. VARIM delar analysen kring att utveckla ett regionalt synsätt för att trygga vattenförsörjningen, liksom att staten måste avsätta mer resurser till forskning och utveckling.

När dricksvattenutredningen tillsattes 2013 hade situationen för tillgången till rent vatten i Sverige förändrats relativt snabbt. Enligt Livsmedelsverket har råvattenkvaliteten försämrats, samtidigt som klimatförändringarna innebär flera olika utmaningar för dricksvattenförsörjningen.
– Utredningen har alla chanser att ge det ramverk Sverige behöver för det framtida arbetet med dricksvattnet. Dessutom kan den bidra till en intensifierad dialog mellan kommuner, myndigheter och oss i näringslivet som förfogar över de tekniska lösningarna, säger Paul Molin, ordförande i VARIM.

– Från vattenreningsbranschen har vi under lång tid lyft frågan om att det behövs en bättre samordning mellan olika samhällsfunktioner, att gammal teknik måste bytas ut och att det bör satsas på mer forskning. Dessutom måste klimatanpassningen av våra samhällen i högre grad omfatta säkerställd dricksvattenproduktion samt rening av avloppsvatten.

VARIMs medlemsföretag är redo att bidra med sin kunskap och expertis för att Sverige ska kunna möta utmaningarna. Men för att detta ska bli möjligt, krävs också att de politiskt styrda verksamheterna gör sitt.
– Många kommuner behöver växla upp sitt arbete med att förnya vattenreningen och ge infrastrukturen för vattenförsörjning och avlopp en mer central roll i samhällsplaneringen. Precis som utredningen slår fast krävs ett regionalt synsätt, med tätare samverkan mellan kommuner som delar avrinningsområden när det gäller investeringar och kartläggningar, säger Paul Molin.

Enligt VARIM är utredningens förslag med kostnadsförstärkningar med 100 miljoner kronor från staten, bland annat för att motverka vattenföroreningar, ett steg i rätt riktning.
– Även staten måste uppgradera sina insatser för att säkra en trygg dricksvattenförsörjning i framtiden. Men för att möta behoven krävs väsentligt större anslag än så, inte minst för att satsa på forskning och utveckling. Därför är det bra att utredningen diskuterar olika modeller för finansiering, som exempelvis punktskatt inom kemikalieområdet, säger Paul Molin.

För ytterligare information, kontakta Paul Molin på 0709-18 45 06 eller ordforandevarim@tebab.com .

VARIM är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. VARIMs huvuduppgift är att utvidga samarbetet inom branschen samt öka insikten hos stat, kommun och allmänhet om vikten av att rening av vatten fungerar väl och effektivt. VARIM är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB. www.varim.se