Industri och vattenverk
Hotell, restaurang och vendingbranschen

Vattenrening för industri och kommun

Vatten kan delas in i två grupper, dricksvatten och teknisk vatten.

 

Dricksvatten: Det är våra vattenverk som ombesörjer att vatten från exempelvis en ytvattentäkt balanseras upp gällande den kemiska sammansättningen i syfte att uppfylla gällande gränsvärden på enskilda parametrar. Vattenrening i ett vattenverk kan till exempel omfatta järn och manganreduktion, pH-justering samt lämpliga hygienbarriärer mot bakterier och parasiter

 

Tekniskt vatten: Ett industriellt processvatten kan utgöra ett exempel på tekniskt vatten. Vattnet kan användas som kylvatten, spädvatten, sköljvatten m.m. Kraven gällande vattnets kemiska sammansättning skiljer sig åt jämfört med ett dricks-vatten. Ofta vill man till exempel ha en låg salthalt (joner) i vattnet i syfte att undvika olika typer av utfällningar.   

 

 

BWT har utvecklat och byggt vattenrening för industriella och kommunala applikationer i mer än 40 år