Vattenrening mot Legionella

Legionellabakterier förekommer naturligt i dricksvatten. Det är inte farligt att dricka vattnet. Dock kan bakterien ge upphov till infektioner vid inandning av areosoler (små vattendroppar) eller ånga.

 

 
BWT Disinfection
BWT-Desinfektion

 

Det finns mer än 40 olika typer av Legionellabakterier och fler än 60 serologiska undergrupper har identifierats hittills. Legionella pneumophila serogrupp 1 är den farligaste och angriper i huvudsak människan.

 

Legionella kan orsaka två typer av sjukdomar:

 

 • Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som påverkar lever, njurar och nervsystem. Dödligheten är 20 % vid tidig behandling. Utan medicinsk behandling stiger dödligheten till 80%.

 • Pontiacfeber har symptom som liknar influensa och kräver inte sjukhusvård.

 

 

Vem befinner sig i riskzonen?

I princip kan vem som helst bli smittad av Legionella, men följande grupper löper större risk:

 

 • Individer under stress
 • Människor som reser

 • Äldre personer (50 + år)

 • Personer som lider av en sjukdom, i synnerhet de som smittats med HIV, de som har haft organtransplantationer eller får kemoterapi.
 • Rökare

 • Personer med hög alkoholkonsumtion
 • Människor som kroniska lungsjukdomar (KOL)

 

Hur kan det förebyggas?

Rätt konstruktion av rörsystemet samt rätt drift och kontinuerligt underhåll  förhindrar tillväxt av Legionella. Vattenrening som skyddar rörsystemet mot slambildning, kalkavlagringar och korrosion rekommenderas. Upptäcks Legionella i vattnet måste systemet saneras per omgående för att förhindra vidare tillväxt.

 

BWT erbjuder vattenrening som förebygger och eliminerar Legionella:

 

 • Partikelskydd
  Partiklar kan orsaka slambildning och därmed skapa en god grogrund för Legionella bakterien.

 • Kalkavlagringsskydd 
  Kalkavlagringar kan leda till ökad ojämnhet på insidan av rörets ytor på vilka biofilm kan utvecklas och där Legionella kan föröka sig. Legionella använder också kalcium och magnesiumjoner som näringsämnen.  

 • Korrosionsförebyggande 
  Korrosion kan leda till förorening av dricksvatten och ökar grovheten på rörets yta som bidrar till nybildning av biofilm. De järnföreningar som lösgörs vid korrosion är också viktiga näringsämnen för Legionella.

 • Desinfektion

  Upptäcks Legionella i ett vattenprov är det sanering som gäller. Indosering av klordioxid eliminerar Legionella och bryter ner biofilm som är en förutsättning för bakteriens tillväxt. Klordioxid är aktivt inom ett brett pH område, vilket innebär enkelt handhavande. När rörsystemet är sanerat kan ett permanent klordioxdaggregat installeras som en hygienbarriär mot framtida utbrott.