Vattnets mikrobiologiska parametrar

 

Mikrobiologiska parametrar

I tabellen nedan återfinns Livsmedelsverkets råd om enskild
dricksvattenförsörjning. Är vattenkvaliteten förenlig med de angivna riktvärdena anses vattnet vara hälsosamt och rent. Om vattnet är tjänligt med anmärkning eller otjänligt ur mikrobiologisk synpunkt bör orsaken alltid undersökas.

 

Odlingsbara mikroorganismer (22°C)
Denna analys ger en allmän uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Dessa föroreningar är normalt inte av  fekalt ursprung. Förhöjda värden kan bero på att ytvatten läcker in i brunnen och/eller på otillräcklig vattenomsättning. I nyanlagda brunnar kan det fnnas ett högt antal mikroorganismer men antalet brukar sjunka efter någon tids användning.

 

Koliforma bakterier (35°C)
Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men också i tarmkanalen hos djur och människor. Förekomst av koliforma bakterier ökar risken för vattenburen smitta. Parametern indikerar i första hand att ytligt vatten påverkar brunnen.

 

Escherichia coli (E.Coli)
E. Coli finns normalt i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur. Förekomst av denna bakterie i vattnet tyder på påverkan från avlopp, gödsel eller liknande, men kan också vara ett resultat av direkt påverkan (t.ex. att smådjur har fallit ner i brunnen). Förekomst av E. coli ökar risken för vattenburen smitta.

 

Rekommenderade gränsvärden för bakterier:

Typ av bakterie  Tjänligt  Tjänligt med
anmärkning
 Otjänligt
Antal mikroorganismer 22º/ml < 1000 > 1000 -

Koliforma bakterier 35º/100 ml

< 50 50 - 500 > 500
Escherichiala  < 1 1 - 9

> 9